top of page

O KOALICJI

O KOALICJI

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej powstała 17 grudnia 2015 r. w Warszawie. Celem, jaki stawia przed sobą ta inicjatywa, jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi medycyny personalizowanej w Polsce poprzez wsparcie procesu zmian legislacyjnych i systemowych w tym obszarze. Jej zadaniem jest także wsparcie edukacji w zakresie rozwiązań medycyny personalizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich interesariuszy systemu.

 

Idea powołania Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej zapoczątkowana została podczas konferencji „Medycyna personalizowana i diagnostyka molekularna jako filar nowoczesnej onkologii”, która odbyła się w Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie 13 października 2015 r. Tematyka podjęta na spotkaniu uświadomiła uczestnikom pilną potrzebę stworzenia organizacji, której misją byłaby kontynuacja omawianej inicjatywy.

 

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej jest dobrowolną, niekomercyjną formą współpracy i wymiany doświadczeń jej członków. Formuła inicjatywy opiera się na porozumieniu różnych środowisk, nakierowane na wspólny cel wzmocnienia roli i poprawy dostępności do rozwiązań medycyny personalizowanej w systemie ochrony zdrowia. W związku z tym skupia organizacje pacjentów, profesjonalistów medycznych, naukowców, świadczeniodawców, polityków zdrowotnych, dostawców technologii oraz media.

W dniu 31 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pomyślnie wpisał do rejestru pod numerem KRS 0000688642 nasze stowarzyszenie pod nazwą "Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie".

1Zrzut ekranu 2022-04-19 o 23.55.18.png

dr hab. n.med. JAGIELSKA BEATA JADWIGA

Prezeska Zarządu

e-mail:  beatajagielska@op.pl

ZARZĄD
1Zrzut ekranu 2022-04-20 o 00.12.20.png

prof.dr hab. n. med. LANGFORT RENATA MARIA

Członkini Zarządu

Zrzut ekranu 2022-04-20 o 00.25.15.png

dr hab. n. med. WASĄG BARTOSZ PIOTR  

Członek Zarządu

Zdjęcie Tysarowski (002)4.png

dr ANDRZEJ TYSAROWSKI

Członek Zarządu

1Zrzut ekranu 2022-04-20 o 00.01.44.png

prof.dr hab. n. med.  CHOROSTOWSKA WYNIMKO JOANNA

Członkini Zarządu

DEKLARACJA PROGRAMOWA

 

 

MEDYCYNA "SZYTA NA MIARĘ"

„Medycyna personalizowana to celowane podejście do profilaktyki, diagnostyki i leczenia, oparte na specyficznym profilu genetycznym jednostki.” [1]

Europejska Koalicja Medycyny Personalizowanej

 

Właściwa profilaktyka i właściwe leczenie właściwego pacjenta we właściwym czasie – to synteza idei medycyny personalizowanej. Jest to nowoczesne podejście do leczenia i profilaktyki, charakteryzujące się wykorzystaniem indywidualnych, molekularnych cech chorego do doboru optymalnej terapii lub realizacji najskuteczniejszej profilaktyki. Dzięki rozwojowi badań nad ludzkim genomem stało się możliwe wyodrębnianie w ramach jednej jednostki chorobowej grup pacjentów homogenicznych pod względem konkretnej cechy genetycznej i oferowanie im optymalnie dopasowanego leczenia ukierunkowanego molekularnie.

 

Celem medycyny personalizowanej jest wykorzystanie całego potencjału leczniczego technologii medycznych, który w tradycyjnym podejściu uniwersalnym (one fits for all) był znacznie ograniczony, przeciwdziałanie zachorowaniu determinowanym genetycznie oraz wykrywanie chorób na możliwie najwcześniejszym etapie zaawansowania.

 

Zastosowanie medycyny personalizowanej ma również istotne, pozytywne skutki dla systemu opieki zdrowotnej w postaci redukcji kosztów nieskutecznego leczenia.

 

Terapie personalizowane stanowią już ok 20% wszystkich zatwierdzanych, nowych leków. Według danych z 2014 roku, 156 leków dopuszczonych do stosowania przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków, w tym 33% w onkologii, 16% w psychiatrii, 11% w chorobach zakaźnych, 8% w kardiologii, 6% w neurologii [2] spełnia kryteria terapii personalizowanych.

 

Medycyna personalizowana ma wielodyscyplinarny, złożony charakter. Ta cecha stanowi o barierach, które trzeba pokonać, aby stało się możliwe jej szersze zastosowanie w praktyce klinicznej. Polska Koalicja na rzecz Medycyny Personalizowanej przeanalizowała je i zdefiniowała priorytetowe działania, które należy niezwłocznie podjąć, aby umożliwić szybszą i prawidłową implementację rozwiązań medycyny personalizowanej.

 

PROGRAM

PRIORYTETY POLSKIEJ KOALICJI

NA RZECZ MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ

  1. Poprawa dostępu, standardów jakości i zapewnienie finansowania diagnostyki molekularnej, dla wszystkich pacjentów, którzy tego potrzebują.

  2. Wprowadzenie zmian legislacyjnych, uwzględniających specyfikę terapii personalizowanych, w ocenie zasadności ich finansowania ze środków publicznych (charakterystyka danej jednostki chorobowej, próg efektywności kosztowej).

  3. Wsparcie rozwiązań przyspieszających wdrożenie procesu terapeutycznego, jego lepszą koordynację i monitorowanie efektów.

  4. Zapewnienie bezpieczeństwa zbierania, przechowywania i udostępniania danych genetycznych pacjentów.

  5. Edukacja pracowników ochrony zdrowia oraz pacjentów na temat rozwiązań, jakie oferuje medycyna personalizowana.

 

[1] Manifest Europejskiej Koalicji ds. Medycyny Personalizowanej, wrzesień 2012, http://euapm.eu/news,83.html

[2] Personalized Medicine Coalition, “More than 20 Percent of FDA’s 2014 Novel New Drugs Are Personalized Medicines” press release, 28 January 2015

RADA NACZELNA

PKMP-STOWARZYSZENIE

 

 

Przewodniczący

mec. Adam Twarowski

 

Czlonkowie Rady Naczelnej

Agnieszka Sznyk

Katarzyna Seliga

Magdalena Sakowicz

Małgorzata Oczko-Wojciechowska

Michał Pyzlak

Architektura nowoczesna
Firma Prawnicza

STATUT PKMP - STOWARZYSZENIE

Zebranie Założycieli Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej- Stowarzyszenia  podjęło jednomyslnie uchwałę o przyjęciu statutu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej- Stowarzyszenia w nastepujacym brzmieniu  

STATUS
bottom of page